Chat with us, powered by LiveChat

June, 2018

Magic of using Web forms in Pipedrive

Pipedrive มีเครื่องมือหนึ่งที่เราหรือบริษัทสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิอ Web forms     เราสามารถสร้างแบบฟอร์มออนไลน์จาก Pipedrive แล้วนำโค้ด (Code Snippet) หรือลิงค์ (Link) ไปใส่บนเวปไซด์ของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเราที่สนใจกรอกรายละเอียด แล้วกด submit หลังจากนั้นข้อมูลก็จะถูกส่งมาเก็บใน Pipedrive ในรูปแบบของดีล (Deals) ใน sales stage นั่นหมายถึงการลดขั้นตอนจากปกติเป็นเก็บข้อมูลลีดจากเวปไซด์ผ่าน forms แล้วนำข้อมูลลีดมาใส่ใน Pipedrive เป็น ข้อมูลลีดจากเวปไซด์ผ่าน forms ถูกนำมาเก็บที่ Pipedrive อัตโนมัติ ขั้นตอนการสร้าง Web forms ใน Pipedrive เป็นไปตามภาพและคำบรรยายด้านล่างนี้     1) เลือก Settings 2) เลือก Web forms 3) กดสร้าง ฟอร์ม (forms) 4) [...]

PIPEDRIVE | Organizations, Contacts, Deals | How to manage them?

เมื่อเราหรือบริษัทมีการใช้งาน PIpedrive สิ่งที่เราควรคำนึงถึงคือ จะมีข้อมูลอะไนบ้างที่เราจะใส่ลงไปใน Pipedrive ของเรา ลองมาดูรูปภาพด้านล่างนี้พร้อมคำอธิบาย เพื่อทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้น ข้อมูลที่จำเป็นและควรใส่ลงไปใน Pipedrive 1)  Organization พนักงานขายควรเริ่มต้นจากการใส่ข้อมูลของบริษัทลงไปก่อน โดยใส่ชื่อของบริษัท ที่อยู่ และเวปไซต์ 2)  Contact ต่อจากนั้น พนักงานขายก็มาใส่ contacts โดยใส่ชื่อของบุคคลที่เราติดต่อ เบอร์โทร อีเมล์ และทำการเชื่อมต่อ contacts ที่ใส่กับ organizations ที่ได้ใส่ไปก่อนหน้านี้ 3)  Deal หลังจากนั้นพนักงานขายถึงจะใส่ดีล (Deals) ซึ่งก็คือโครงการ (projects) ของลูกค้า หรือโอกาส (opportunities) ของกลุ่มเป้าหมาย (prospects) ต่อจากนั้น พนักงานขายก็ควรสร้างกิจกรรมต่างๆ (Activities) ที่จะทำกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย เช่น โทรไปหา ไปพบ ส่งเมล์ ทานอาหาร นำเสนอ (presentation) เป็นต้น ซึ่งระบบ Pipedrive จะทำการแจ้งเตือนกิจกรรมเหล่านี้ให้กับพนักงานขายผ่านทางอีเมล์ และมือถือ มันจะทำให้พนักงานขายไม่พลาดที่จะติดต่อกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมทั้งหมดจะมีการบันทึกในระบบ [...]

PIPEDRIVE | Simple, Powerful, Leader Sales CRM

Pipedrive | Sales CRM & Pipeline Management Software  Website: https://www.pipedrive.com Pipedrive is sales CRM software that helps companies, teams, and individuals organize and manage contacts, activities, and information in a manner that inspires the development of good sales habits. By making client interactions consistent and measurable, Pipedrive helps salespeople stay on top of all their deals. [...]

Affiliates

Partners

Archives