Chat with us, powered by LiveChat

June, 2018

Magic of using Web forms in Pipedrive

Pipedrive มีเครื่องมือหนึ่งที่เราหรือบริษัทสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิอ Web forms     เราสามารถสร้างแบบฟอร์มออนไลน์จาก Pipedrive แล้วนำโค้ด (Code Snippet) หรือลิงค์ (Link) ไปใส่บนเวปไซด์ของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเราที่สนใจกรอกรายละเอียด แล้วกด submit หลังจากนั้นข้อมูลก็จะถูกส่งมาเก็บใน Pipedrive ในรูปแบบของดีล (Deals) ใน sales stage นั่นหมายถึงการลดขั้นตอนจากปกติเป็นเก็บข้อมูลลีดจากเวปไซด์ผ่าน forms แล้วนำข้อมูลลีดมาใส่ใน Pipedrive เป็น ข้อมูลลีดจากเวปไซด์ผ่าน forms ถูกนำมาเก็บที่ Pipedrive อัตโนมัติ ขั้นตอนการสร้าง Web forms ใน Pipedrive เป็นไปตามภาพและคำบรรยายด้านล่างนี้     1) เลือก Settings 2) เลือก Web forms 3) กดสร้าง ฟอร์ม (forms) 4) [...]

Affiliates

Partners

Archives