Chat with us, powered by LiveChat

News Archive

PIPEDRIVE | Filtering or Search

ระบบเซลล์ซีอาร์เอ็ม (Sales CRM) จะมีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อมีการใช้งาน และมีข้อมูลที่ถูกบันทึกอย่างถูกต้องจากผู้ใช้งาน ข้อมูลจะถูกบันทึกและสะสมอยู่บนระบบ ยิ่งระบบเซลล์ซีอาร์เอ็มมีข้อมูลที่ดีมากเท่าไหร่ การแสดงผลแบบวิเคราะห์หรือสรุปผลก็ยิ่งมีความหมายที่ชัดเจนมากขึ้น

บางครั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับดีลหรือโอกาสมีมากจนกระทั่งอาจจะต้องใช้เวลาในการค้นหา แล้วเราจะมีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะมาช่วยผู้ใช้งานในการกรองข้อมูล เพื่อทำให้การค้นหาสิ่งที่ต้องการง่ายขึ้น

Pipedrive (Sales CRM) มีเครื่องมือที่เรียกว่า Filter ที่สามารถนำมาใช้ในการกรองข้อมูล เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการค้นหา หรือผลลัพธ์ที่ต้องการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

a. ต้องการมองหาดีลทั้งหมดที่ชนะในควอเตอร์นี้ (Won deals for this quarter)

b. ต้องการมองหาดีลทั้งหมดที่ไม่ชนะในควอเตอร์ที่แล้ว (Lost deals for last quarter)

c. ต้องการมองหาดีลที่เปิดใหม่ทั้งหมดของผู้ใช้งานคนหนึ่งในควอเตอร์นี้ (Deals created for this quarter of a user)

d. ต้องการมองหาดีลทั้งหมดที่มีมูลค่ามากกว่าหนึ่งล้านบาท (Deals value more than 1 M. Baht)

e. ต้องการมองหากิจกรรมที่ทำในช่วงเวลาหนึ่งของดีลดีลหนึ่ง (Activities for specific period for a deal)

สำหรับการใช้ Filter ของ Pipedrive เราสามารถใช้กรองข้อมูลที่ต้องการค้นหาบนหน้าของดีล คนที่ติด่อ องค์กรที่ติดต่อ กิจกรรมที่ทำหรือวางแผนว่าจะทำ และสินค้า

ลองดูตัวอย่างจากภาพด้านล่างนี้ แล้วลองนำไปปรับใช้ในองค์กรของคุณ

ชุดภาพแสดงการกำหนดตัวกรองบนหน้าของดีล

Filter Deal 1_v1_w800

 

Filter Deal 2_v1_w800

 

Filter Deal 3_v1_w800

 

ชุดภาพแสดงการกำหนดตัวกรองบนหน้าของกิจกรรม

Filter Activity 1_v1_w800

 

Filter Activity 2_v1_w800

 

Filter Activity 3_v1_w800

 

Filter Activity 4_v1_w800

 

Pipedrive ทำให้การค้นหาเป็นเรื่องง่าย เมื่อเราใช้มันเป็นระยะเวลานานแล้วมีการใส่ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แน่นอนว่า Filter ย่อมเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น เพื่อทำให้ได้ข้อมูลที่ต้องการอย่างรวดเร็ว

ร่วมค้นหาว่า PIPEDRIVE สามารถช่วยองค์กรของคุณได้อย่างไร

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (081) 823 2988 หรือ email at sujit.c@uncsolutions.com

Comments are closed.

Affiliates

Partners

Archives