Chat with us, powered by LiveChat
  • Network Infrastructure Solution
  • Who’s UNCS
  • Cable systems & cable pant
  • Data center solutions
Featured Posts It's time to convertge, Are you ready ?
Wireless Network
VoIP and IP Telephony
Server Infrastructure Solution
Cabling Infrastructure
UNCS, one of the prestigious leading suppliers of solution and services for public & enterprises networking systems.

Supplying Internet and telecom application solutions and services; computer and telecom application networks for all kind of the human network.

Why Should A Firm Move From Spreadsheets to PIPEDRIVE?

เชื่อว่าบริษัทหลายที่นิยมใช้ spreadsheets เป็นทูลสำหรับบันทึกข้อมูล ทำรายงานหรือรีพอร์ต เหตุผลเพราะมันใช้งานง่าย พนักงานก็มีการใช้งานอยู่แล้ว และไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม มันจึงกลายเป็นทูลที่พนักงานขายรวมทั้งหัวหน้างาน นำมาใช้สำหรับรายงานผลการขายของแต่ละคน โดยจะเริ่มจากการสร้างเทมเพลต (Sales Template) แล้วส่งให้พนักงานขายแต่ละคนนำไปใช้เพื่อใส่ข้อมูล หลังจากนั้นก็จะมีการกำหนดวันเพื่อให้เซลล์ส่งรายงานการขายในแต่ละสัปดาห์ แล้วก็อาจจะมีการเรียกประชุมเซลล์โดยอ้างอิงจากรายงานที่มาจาก spreadsheets เราจะเห็นว่าการนำ spreadsheets มาใช้จะทำให้เราเห็นภาพรวมหรือสรุปผลในแต่ละสัปดาห์ โดยที่เราอาจจะไม่รู้ว่าเซลล์มีกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อที่จะทำให้ได้รายงานนั้นออกมา หรือบางทีเราอาจจะอยากรู้ข้อมูลที่อัปเดตก่อนวันที่มีการกำหนดส่งรายงาน วิธีที่เราจะทำได้ก็คือเรียกคุยกับพนักงานขายที่มีข้อมูลก่อน เมื่อทีมขายของเรามียอดขายที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทมีการเพิ่มพนักงานขายมากขึ้น หรือตลาดมีการแข่งขันที่สูงขึ้น บางทีการใช้ spreadsheets อาจจะไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือพนักงานขายให้ทำงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ได้ และยิ่งถ้าคู่แข่งขันของเรามีการใช้ทูลอื่นๆที่ดีกว่า เพื่อทำให้ทีมขายมีประสิทธิภาพการขายมากขึ้น หรือทำให้การตัดสินใจดีขึ้นและเร็วขึ้น องค์กรของเราควรที่จะนำเอาทูลอื่นๆเข้ามาใช้งานหรือไม่ PIPEDRIVE เป็นทูลทางด้านเซลล์ซีอาร์เอ็มที่มีไว้เพื่อช่วยองค์กร ผู้บริหาร และพนักงานขายสำหรับการบันทึกข้อมูลด้านงานขายแบบเรียลไทม์ สามารถบันทึกดีลต่างๆ รายชื่อบรษัท รายชื่อบุคคล กิจกรรม การประสานงานหรือพูดคุยผ่านทางอีเมล์ มีโมบายแอพ มีสรุปผลรวมรายละเอียดแบบเรียลไทม์ ดังนั้นมันจึงเป็นทูลที่มีความจำเป็นสำหรับองค์กรที่ต้องการช่วยพนักงานขายให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพ ต้องการทำงานขายแบบเชิงรุก (active selling) ลดงานเอกสารลง ช่วยเหลือทีมขาย สมัยก่อนองค์กรมักจะติดตั้งระบบไว้สำหรับรองรับการทำงานเมื่อมีลูกค้าเรียบร้อยแล้ว เช่นมีะบบอีอาร์พี (ERP) ไว้สำหรับบันทึกข้อมูลลูกค้าที่จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว ทำการออกใบแจ้งหนี้ เป็นต้น [...]

PIPEDRIVE | How to migrate data from other CRMs to PIPEDRIVE?

บางครั้งบริษัทอาจมีความต้องการที่จะเปลี่ยนเซลล์ซีอาร์เอ็ม (Sales CRM) จากที่ใช้อยู่ไปเป็นตัวใหม่ ซึ่งเป็นเพราะราคาของเซลล์ซีอาร์เอ็มที่ใช้อยู่ค่อนข้างสูง การใช้งานไม่ง่าย ไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ที่มีอยู่ทั้งหมด หรือวิว (view) ที่ไว้สำหรับดูดีล โอกาส ลีด กิจกรรม ค่อนข้างดูยาก ไม่ทันสมัย ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม บริษัทสามารถที่จะเปลี่ยนการใช้งานจากเซลล์ซีอาร์เอ็มเดิมที่ใช้อยู่ไปเป็นตัวใหม่ได้ สิ่งที่เราจะต้องคำนึงหลังจากตัดสินใจแล้วว่าจะใช้ตัวใหม่ก็คือ ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบเซลล์ซีอาร์เอ็มเดิมจะทำอย่างไร และจะทำการใส่ข้อมูลเดิมให้กับระบบใหม่ได้อย่างไร สิ่งที่เราควรจะพิจารณาเมื่อต้องการย้ายข้อมูลจากระบบเดิมไปยังเซลล์ซีอาร์เอ็ม Pipedrive มีดังต่อไปนี้ a. เราจะนำเอาข้อมูลออกจากระบบเดิม (export) ได้อย่างไร ซึ่งโดยปกติแล้วระบบเซลล์ซีอารเอ็มจะสามารถ export data ออกมาในรูปแแบบไฟล์ excel และ/หรือ csv b. ข้อมูลอะไรบ้างที่จะนำไปใช้ต่อ หรือข้อมูลอะไรบ้างที่จะใส่ลงไปในระบบเซลล์ซีอาร์เอ็มใหม่ โดยปกติแล้วข้อมูลที่มีความสำคัญที่ควรใส่ลงไปก็จะมี 1. ชื่อคนที่ติดต่อ (Contact) 2. ชื่อบริษัทที่ติดต่อ (Organization) 3. โอกาส ลีด หรือ ดีล (Opportunity or Deal) 4. กิจกรรม (Activity) [...]

PIPEDRIVE | Filtering or Search

ระบบเซลล์ซีอาร์เอ็ม (Sales CRM) จะมีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อมีการใช้งาน และมีข้อมูลที่ถูกบันทึกอย่างถูกต้องจากผู้ใช้งาน ข้อมูลจะถูกบันทึกและสะสมอยู่บนระบบ ยิ่งระบบเซลล์ซีอาร์เอ็มมีข้อมูลที่ดีมากเท่าไหร่ การแสดงผลแบบวิเคราะห์หรือสรุปผลก็ยิ่งมีความหมายที่ชัดเจนมากขึ้น บางครั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับดีลหรือโอกาสมีมากจนกระทั่งอาจจะต้องใช้เวลาในการค้นหา แล้วเราจะมีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะมาช่วยผู้ใช้งานในการกรองข้อมูล เพื่อทำให้การค้นหาสิ่งที่ต้องการง่ายขึ้น Pipedrive (Sales CRM) มีเครื่องมือที่เรียกว่า Filter ที่สามารถนำมาใช้ในการกรองข้อมูล เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการค้นหา หรือผลลัพธ์ที่ต้องการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ a. ต้องการมองหาดีลทั้งหมดที่ชนะในควอเตอร์นี้ (Won deals for this quarter) b. ต้องการมองหาดีลทั้งหมดที่ไม่ชนะในควอเตอร์ที่แล้ว (Lost deals for last quarter) c. ต้องการมองหาดีลที่เปิดใหม่ทั้งหมดของผู้ใช้งานคนหนึ่งในควอเตอร์นี้ (Deals created for this quarter of a user) d. ต้องการมองหาดีลทั้งหมดที่มีมูลค่ามากกว่าหนึ่งล้านบาท (Deals value more than 1 M. Baht) e. ต้องการมองหากิจกรรมที่ทำในช่วงเวลาหนึ่งของดีลดีลหนึ่ง [...]